İndekslənmə

Jurnal AAK-ın Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər siyahısına daxildir.

Bundan başqa jurnal aşağıdakı beynəlxalq indeksləmə bazalarına da daxil edilmişdir.

  • Academic Keys (USA)
  • ResearchBib - Academic Resource Index (Japan)
  • Scientific Indexing Services - SIS (USA)
  • Directory of Research Journals Indexing (India) 
  • Advanced Science Index - ASI (Germany)
  • Root Indexing - Journal Abstracting and Indexing Service (India)
  • COSMOS Impact Factor (Germany)
  • Eurasian Scientific Journal Index - ESJI (Russia)
  • Science Library Index (Australia)
  • JI Factor (USA)