• Nizami Gəncəvinin əsərlərində tarixi faktlar
  • Nizami Gəncəvinin əsərlərində milli kimlik məsələləri
  • Azərbaycan xalqının etnogenezisinin öyrənilməsində Nizami Gəncəvi yaradıcılığının rolu
  • Nizami Gəncəvi və müasir tarix
  • Nizami irsi və klassik Şərq ədəbiyyatında forma, janr və poetika məsələləri
  • Nizami yaradıcılığında Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin sintezi problemi
  • Nizami ədəbi məktəbi və onun başlıca xüsusiyyətləri
  • Nizami ideyaları və sujetlərinin fars, ərəb, türk, hind və digər Şərq xalqlarının ədəbiyyatına təsiri
  • Nizami və Azərbaycan ədəbiyyatı
  • Nizami Gəncəvi və folklor məsələləri